178664
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
229
132
682
176721
2084
6931
178664

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-11 17:49

กสร.จัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ

Post on 20 มีนาคม 2564
by Area2
ฮิต: 22

 

 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มุ่งกระตุ้นให้นายจ้างขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้าง

          นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจขึ้น ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อต้องการส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจได้พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างในรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มแรงงาน เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นสวัสดิการที่มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของลูกจ้างและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการทรงงานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทำงานร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า อำนวยประโยชน์และสร้างความสุขร่วมกัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ยังมีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อสืบสานปณิธานของพระองค์ท่านในการสร้างความสุขให้กับประชาชน

          นายไพโรจน์ โชติกเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 26 แห่ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักคิดสหกรณ์กับแนวทาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน” โดย นายปรเมศรว์ อินทรชุมนุม (ประธานสันนิบาตสหกรณ์) การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการต้นแบบในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะได้เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจในรูปแบบของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จนสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อเป็นสถาบันการเงินสำหรับส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีการออมอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งให้สวัสดิการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจต่อไป

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน**